Estratègies d’avaluació continuada en grups grans

JUSTIFICACIÓ

En el nou context de la universitat del s. XXI i dins el marc de l’EEES, l’avaluació dels aprenentatges és un dels pilars fonamentals per tal de donar resposta a una formació universitària centrada en el procés d’aprenentatge significatiu de l’estudiant. La importància és doble, a més, si tenim en compte que el mètode d’avaluació té una influència directe en què i com aprenen els nostres estudiants.  En aquest marc el professorat esta intentant implementar nous criteris d’avaluació i qualificació en el trànsit –no escàs de dificultats- de transformar progressivament l’avaluació única a avaluació continuada. En això s’afegeix el fet d’impartir la nostra docència en classes sovint molt massificades o que, per efecte de l’actual crisi, s’estan virtualitzant totalment. Ens cal, doncs, disposar de nous recursos, nous procediments i noves estratègies d’avaluació encarats, sobretot, a donar resposta a aquests grups grans d’estudiants. Les eines tecnològiques malgrat que són només això –una eina- es fan força imprescindibles, però sempre juntament amb bones metodologies docents que ens pugin ajudar a cercar fórmules d’avaluació continuada eficaces i eficients i, sobretot, del tot viables.

OBJECTIUS

 • Reflexionar sobre el disseny i planificació de l’avaluació continuada en un context de presencialitat, presencialitat adaptada o virtualitat.
 • Conèixer estratègies útils, recursos, i instruments per a l’avaluació continuada en grups-classe grans.
 • Ser autosuficients per a configurar i utilitzar les eines/recursos i aprendre en quines situacions és millor la seva implementació.
 • Elaborar propostes que puguin aplicar-se a diferents tipologies d’assignatures.
 • Analitzar els avantatges i els inconvenients de les experiències que es presenten

CONTINGUTS

 • L’avaluació: contínua i continuada: tipologia de l’avaluació (diagnòstica, formativa, acreditativa…)
 • Com avaluen les universitats més punteres del món?
 • Introducció al procés avaluatiu: què, quan com i on avaluem?
 • Recursos i eines per a l’avaluació continuada amb plataformes virtuals de suport: (Qüestionaris d’autoavaluació, lliurament de tasques, fòrums i debats)
 • Treball col·laboratiu amb eines avançades: recollida d’evidències.
 • Coavaluació, autoavaluació i avaluació compartida dels aprenentatges
 • Eines de seguiment i qualificació de la participació en grups nombrosos
 • L’avaluació en espais virtuals d’aprenentatge: avantatges, inconvenients i grans paranys